ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Saturday, October 25, 2008

အရက္ဆိုင္မွထခဲ့ၿပီးေနာက္

“ဂ်က္ကလင္း”ဟာ
“အိုနာစစ္”နဲ ႔
ႏႈတ္ခမ္းခ်င္းနမ္းစုပ္ေနပါေစ။

မင္းဟာ
မာရ္စကာဘရန္ဒီ
စဲလ္မီစီးကရက္
ဖီးယက္လိမ္ေမာ္ေရာင္
ဖူဂ်ီေတာင္ၿပာ
ခ်ီကာဂိုႏုိင္လြန္
ေ႐ွာင္ကြန္နရီရဲ ႔႐ုပ္႐ွင္႐ုိက္ခတို႔ထက္
တန္ဖိုး႐ွိအခ်ိန္မ်ားမွာ
အလုပ္တစ္ခုအားလုပ္ပါ
ဘာေၾကာင့္
ဂ်က္ကလင္းရဲ ႔အတင္းေၿပာေနတာလဲ။

ပီးေတာ့၊ငါနဲ႔မင္းလဲ
“ဂ်က္ကလင္း”ကိုရမယ္ဆိုရင္
လိုခ်င္ၾကတာပဲမဟုတ္လား။
သိဒၶတၳလိႈင္


0 Comments: