ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား - ေနာက္ဆံုးပို႔စ္

Saturday, October 25, 2008

ၿဖည့္စြက္ဖတ္႐ႈပါ

မိုးေရေတြထဲမွာဆိုတဲ့မာတိကာအညႊန္းမွာ“တနဂၤေႏြတခုရဲ ႔ခံစားမႈ”
က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ၿဖည့္စြက္ဖတ္႐ႈပါရန္။

ပုဂံစာအုပ္တိုက္မွစီစဥ္ေပး၊ၿဖန္႔ခ်ီေပးပါတယ္။

ဤတြင္ “ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား”ၿပီး၏..။


0 Comments: