ဂၽြန္လ၏မိုးေရမ်ား

Friday, October 24, 2008

အမွားၿပင္ဆင္မႈ

“သဗ်စ္သီးမ်ားမီးေလာင္ၿခင္း” ပထမပိုဒ္အဆံုးကို “မာလကာသီးေတြခူးေနတယ္”လို႔
ၿပင္ဆင္ဖတ္႐ႈၾကပါ။


0 Comments: