သစ္႐ြက္အေသမ်ားေပၚကရက္စက္ေသာဂီတ

Sunday, October 26, 2008

ပထမအၾကိမ္
စက္တင္ဘာ
၁၉၇၄

အဖံုးပန္းခ်ီ
ၿမိဳးညြန္႔

စီစဥ္သူ
ေအာင္ခ်ိမ့္


0 Comments: