ႏွလံုးသား၏မ်က္လံုးတစ္စံု

Thursday, January 22, 2009

ကၽြန္မရာစုသစ္ၿမစ္က်ဥ္း (၁)မတင္ခင္က ေၿပာခဲ့ဖူးတဲ့ကဗ်ာစာအုပ္ေလးေတြထဲက
ေနဆူးသစ္ရဲ႕ ႏွလံုးသား၏မ်က္လံုးတစ္စံု ကဗ်ာစာအုပ္ေလးကုိကၽြန္မခ်စ္ေသာကဗ်ာမ်ား
မွာတင္ထားပါတယ္။


0 Comments: